اطلس جامع سنگ ها
این دایره المعارف زیر نظر جناب آقای محمد کشتی آرای متخصص ارشد جواهرات و سنگ های گران بها و جمعی از همکاران و متخصصان این حوزه تهیه و تدوین گردیده و به طور مداوم در حال توسعه می باشد