اپال استرالیا Australia Opal


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت نیمه شفاف تا کدر
 سختی مو  ۶٫۵-۵٫۵
 وزن مخصوص  ۲٫۲۳-۱٫۲۵
 ضریب شکست نوری  ۱٫۴۷-۱٫۳۷
 خواص نوری  _
 بازگشت نوری SR-ADR
 شکست دوگانه  ندارد
 تفرق نور  ندارد
 سیستم کریستالی  بی شکل (آمورف)
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  صدفی،ناهموار
 کیلواژ  ندارد
 جلاء  شیشه ای تا رزینی
 ترکیب شیمیایی  Sio2nH2O
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس متوسط
australia_opal.3


توصیف کلی

اپال گوهر ملی استرالیا محسوب می شو.د این کشور بزرگ ترین تولید کننده اپال می باشد و نزدیک به ٩۵درصد اپال جهان را تولید میکند.
اپال استرالیا با حالت خاص طبیعی رنگارنگ خود چشم ها را به سوی خود خیره می کند. اپال های این کشور دارای پدیده (اپالسنسی) یا بازی رتگ می باشند؛ انکسار نور و بازتاب های نوردر درون سنگ اپال یک منظره طبیعی زیبا را در سنگ نمایان می کند. در بین اپال های استرالیا،اپال سیاه رنگ منطقه لاتینینک ریج در جهان زبان زد همه است. اپال های استرالیا در معادنی مانند معادن شهر کوبرپدی Coober Pedy در جنوب استرا لیا امروزه از مهم ترین منابع اپال محسوب می شود. منطقه آنداموکا (Andamooka) در جنوب استرالیا نیز منبع اپال های شیری، شبکه ایی و کریستالی می باشد. شهر دیگر استرالیا یعنی لاتینینک ریج (Lightening Ridge) هم منبع عمده اپال های سیاه مرغوب می باشد. البته استرالیا دارای منابع دیگری مانند کوئینزلند، نیوساوت ویلزو وایت کلیف هم است.


australia_opal.1
australia_opal.2

مشاهده سایر گوهرها