تورمالین سبز Tourmaline


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت  شفاف تا کدر
 سختی مو  ۷٫۵-۷
 وزن مخصوص ۳٫۳۲-۳٫۰۰
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۵۵-۱٫۶۱۵
 خواص نوری  U تک محوره (-)
 بازگشت نوری  DR
 شکست دوگانه  ۰٫۰۴۰-۰٫۰۱۸
 تفرق نور  ۰٫۰۱۷
 سیستم کریستالی  تری گونال
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  صدفی
 کیلواژ  ندارد
 جلاء  شیشه ای
 ترکیب شیمیایی  _
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ندارد
green_tourmaline.3


توصیف کلی


green_tourmaline.1
green_tourmaline.2

مشاهده سایر گوهرها