روتیل Rutile


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا نیمه شفاف
 سختی مو ۷
 وزن مخصوص ۲٫۶۵
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۵۴-۱٫۵۵۳
 خواص نوری U تک محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۰۹
 تفرق نور ۰٫۰۱۳
 سیستم کریستالی هگزاگونال (تری گونال)
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی Sio2
 جرم مولکولی (gm) ۶۰٫۰۸
 فلورسانس ندارد
rutilated_quartz.3


توصیف کلی


rutilated_quartz.1
rutilated_quartz.2

مشاهده سایر گوهرها