رودونیت Rodonite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۶٫۵-۵٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۷۶-۳٫۳۰
 ضریب شکست نوری ۱٫۷۵۷-۱٫۷۲
 خواص نوری B دو محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۴-۰٫۰۱۰
 تفرق نور _
 سیستم کریستالی تری کلینیک
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی ،دانه دانه ای
 کیلواژ کامل
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی MnSio3
 جرم مولکولی (gm) ۱۲۹٫۱۳
 فلورسانس ندارد
rhodonite.3


توصیف کلی


rhodonite.2
rhodonite.1

مشاهده سایر گوهرها