عقیق Agate


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت مات تا کدر
 سختی مو ۷-۶٫۵
 وزن مخصوص ۲٫۹۰-۲٫۵۵
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۴-۱٫۵۳
 خواص نوری  _
 بازگشت نوری AGG
 شکست دوگانه ۰٫۰۰۴
 تفرق نور  _
سیستم کریستالی تری گونال
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی ،دانه دانه
 کیلواژ ندارد
 جلاء چرب ،شیشه ای
 ترکیب شیمیایی Sio2
 جرم مولکولی (gm)  ۶۰٫۰۸
 فلورسانس ضعیف (زرد ،نارنجی)
agate.3


توصیف کلی


agate_2
agate.1

مشاهده سایر گوهرها