فلدسپار Feldspar


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۶٫۵-۶
 وزن مخصوص ۲٫۷۷-۲٫۵۴
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۰-۱٫۵۰
 خواص نوری B دو محوره
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۵
 تفرق نور  _
سیستم کریستالی تری کلینیک و منوکلینیک
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی ناهموار ،سوزنی
 کیلواژ کامل
 جلاء شیشه ای ،چرب
 ترکیب شیمیایی Ca-Na)(Si-Al)4O8)
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ضعیف
feldspar.3


توصیف کلی


feldspar.2
feldspar.1

مشاهده سایر گوهرها