چشم گربه ای Cat’s Eye


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت نیمه شفاف تا کدر
 سختی مو ۸٫۵
 وزن مخصوص ۳٫۷۵-۳٫۷۱
 ضریب شکست نوری ۱٫۷۶-۱٫۷۴
 خواص نوری B دو محوره(+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
 تفرق نور ۰٫۰۱۵
سیستم کریستالی اورتورومبیک
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی BeAL2o4
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ضعیف
cats_eye.3


توصیف کلی


cats_eye.2
cats_eye.1

مشاهده سایر گوهرها