کروندوم Corundum


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا کدر
 سختی مو ۹
 وزن مخصوص ۴٫۱۰-۳٫۹۵
 ضریب شکست نوری ۱٫۷۷-۱٫۷۶
 خواص نوری U تک محوره (-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۸
 تفرق نور ۰٫۰۱۸
سیستم کریستالی هگزا گونال (تری گونال)
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی ،ناهموار
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای تا نیمه الماسی
 ترکیب شیمیایی AL2O3
 جرم مولکولی (gm) ۱۰۱٫۹۶
 فلورسانس قوی
corundum.3


توصیف کلی


corundum.1
corundum.2

مشاهده سایر گوهرها