گوشنیت Goshenite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا مات
 سختی مو ۸-۷٫۵
 وزن مخصوص ۲٫۹۰-۲٫۷۲
 ضریب شکست نوری ۱٫۶۰-۱٫۵۷
 خواص نوری U تک محوره (-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۰۹-۰٫۰۰۵
 تفرق نور ۰٫۰۱۴
سیستم کریستالی هگزاگونال
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ضعیف (بنفش)
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی Be3AL2(Sio3)6
 جرم مولکولی (gm) ۵۳۷٫۵
 فلورسانس ندارد
goshenite.3


توصیف کلی


goshenite.2
goshenite.1

مشاهده سایر گوهرها