آمازونیت Amazonite


شناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت یمه مات تا کدر
 سختی مو ۶٫۵-۶
 وزن مخصوص ۲٫۵۸-۲٫۵۴
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۳-۱٫۵۱
 خواص نوری B دو محوره (-)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۰۸
 تفرق نور ندارد
 سیستم کریستالی تری کلینیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی ناهموار ،سوزنی
 کیلواژ کامل
 جلاء شیشه ای ،چرب
 ترکیب شیمیایی Ca-Na)(Si-Al)4O8)
 جرم مولکولی (gm) _
 فلورسانس ضعیف (سبزمایل به زرد)
amazonite.3


توصیف کلی


Slide background
Slide background

مشاهده سایر گوهرها