مورگانیت Morganiteشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت  شفاف تا نیمه شفاف
 سختی مو  ۸-۷٫۵
 وزن مخصوص  ۲٫۹۰-۲٫۷۲
 ضریب شکست نوری  ۱٫۶۰-۱٫۵۷
 خواص نوری  U تک محوره (-)
 بازگشت نوری  DR
 شکست دوگانه  ۰٫۰۰۹-۰٫۰۰۵
 تفرق نور  ۰٫۰۱۴
 سیستم کریستالی  هگزاگونال
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  صدفی
 کیلواژ  ضعیف
 جلاء  شیشه ای
 ترکیب شیمیایی  Be3AL2(Sio3)6
 جرم مولکولی (gm)  ۵۳۷٫۵
 فلورسانس  ضعیف (بنفش)
Satellite-412
Satellite-512


چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

سایه کم رنگ

سایه کم رنگ

سنگ مورگانیک اغلب رگه هایی خفیف ت و کم رنگ تر از صورتی دارد.

منشوردلربا

منشوردلربا

مورگانیت منشور کریستالی می سازد که دلرباتر از کریستال های زمرد کبود هستند.

درونگیری چندفازی

درونگیری چندفازی

مورگانیت درخود مایعاتی دارد که به گاز و حتی جامد هم تبدیل می شوند.

فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها