کوارتز صورتی Rose Quartzشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت شفاف تا نیمه شفاف
 سختی مو ۷
 وزن مخصوص ۲٫۶۵
 ضریب شکست نوری ۱٫۵۵۴-۱٫۵۵۳
 خواص نوری U تک محوره (+)
 بازگشت نوری DR
 شکست دوگانه ۰٫۰۰۹
 تفرق نور ۰٫۰۱۳
سیستم کریستالی هگزاگونال (تری گونال)
 رنگ سائیدگی سفید
 فرم شکستگی صدفی
 کیلواژ ندارد
 جلاء شیشه ای
 ترکیب شیمیایی Sio2
 جرم مولکولی (gm) ۶۰٫۰۸
 فلورسانس ضعیف (ارغوانی)
Satellite-312
Satellite-213


چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

رنگ ملیح

رنگ ملیح

جذاب ترین رنگ ها معمولاً در سنگ های درشت به چشم می خورد. در گونه های کوچک این سنگ عموماً سایه صورتی رنگی نمایان است.

پدیده

پدیده

اگر در کوارتز صورتی درونگیره های بیشمار کوچکی وجود داشته باشد، خاصیت چشم گربه یا ویژگی شایع تر درخشش ستاره ای پیدا می کند.

حجاری

حجاری

کوارتز صورتی به خاطر کاربردی که در تولید اشیا کوچک تزئینی یا سایر اشیاه باارزش دارد، در بین برش کاران سنگ های قیمتی محبوب است.

فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها