لعل Spinelشناسنامه سنگ
رنگ  
 شفافیت
 سختی مو
 وزن مخصوص
 ضریب شکست نوری
 خواص نوری
 بازگشت نوری
 شکست دوگانه
 تفرق نور
 سیستم کریستالی
 رنگ سائیدگی
 فرم شکستگی
 کیلواژ
 جلاء
 ترکیب شیمیایی
 جرم مولکولی (gm)
 فلورسانس
Satellite-110
Satellite10

چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

تولد گوهرشناسی

تولد گوهرشناسی

روش تمیز بدخشان قرمز از یاقوت علمی به نام علم گوهرشناسی را به وجود آورد.

کروم حیرت انگیز

کروم حیرت انگیز

رنگ بدخشان قرمز از کروم است، همان فلز نایابی که به یاقوت و زمرد رنگ می دهد.

رنگ های خیره کننده

رنگ های خیره کننده

لعل بدخشان قرمز اغلب با شکست مجزا و بسیار شفاف نور با یاقوت رقابت می کند اما قیمت آن بسیار کمتر است.

نمونه های مشهور
فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها