سنگ خورشید Sunstoneشناسنامه سنگ
رنگ
 شفافیت  شفاف تا کدر
 سختی مو  ۶٫۵-۶
 وزن مخصوص  ۲٫۷۷-۲٫۵۷
 ضریب شکست نوری  ۱٫۵۹-۱٫۵۲
 خواص نوری  B دو محوره (-)
 بازگشت نوری  AGG-DR
 شکست دوگانه  ۰٫۰۱۰-۰٫۰۰۷
 تفرق نور  ندارد
 سیستم کریستالی  تری کلینیک
 رنگ سائیدگی  سفید
 فرم شکستگی  ناهموار ،سوزنی
 کیلواژ  کامل
 جلاء  شیشه ای
 ترکیب شیمیایی  Ca-Na)(Si-Al)4O8)
 جرم مولکولی (gm)  _
 فلورسانس  ندارد
Satellite5
Satellite-15


چرا مجذوب این سنگ می شویم؟

``بدخشان قرمز``

``بدخشان قرمز``

سنگ خورشیدی اورگان قرمز اغلب با عنوان تجاری ``بدخشان قرمز`` وارد بازار می شود. رنگ روشن و مخملی آن با بدخشان و حتی یاقوت برابری می کند.

طبیعی

طبیعی

رنگ سنگ خورشیدی اورگان مصنوعی و پرورشی نیست. این سنگ تماماً طبیعی است و در آمریکا استخراج می شود.

تلالو

تلالو

خاصیت انعکاسی درونگیره ها در انواع فوق العاده ی سنگ خورشیدی، تلالو درخشان و پرزرق و برقی بدان می دهد که به این پدیده aventurescence می گویند.

فاکتورهای کیفی

مشاهده سایر گوهرها